Projekti

Drukāt >


 Inovatīva ar dzīvesveidu saistītu slimību profilakses modeļa izveide Baltijas jūras reģionā (BaltCityPrevention)  

 Projekta BaltCityPrevention vispārējais mērķis ir sociāli ekonomiskais jauninājums - modelis pusaudžu ar dzīvesveidu saistītu slimību profilaksei, kas dod ieguvumu pašvaldībām un valsts iestādēm, kuras ir atbildīgas par veselības veicināšanu. Šis modelis balstās uz pieņēmumu, ka ir jādodas tur, kur ir lietotāji, un jāievēro viņu personīgais dzīvesveids, viņu paradumi un īpašās vajadzības. Pusaudžu gadījumā tas nozīmē integrēt mūsdienīgas informācijas komunikāciju tehnoloģiju ierīces veselības veicināšanas aktivitātēs.

Aktivitātes:

  •  Pašvaldību un valsts iestāžu, kuras ir atbildīgas par veselības veicināšanu, vajadzību apzināšana
  •  Jauna inovatīva profilakses modeļa izveide
  •  Instrumentu apkopošana, lai izvērtētu gala lietotāju (pusaudžu) vajadzības
  •  Instrumentu apkopošana saistībā ar uzvedības izmainīšanu
  •  Instrumentu apkopošana ar mērķi izstrādāt projektu jauna veida e-aplikāciju veselības veicināšanai
  •  Zināšanu pilnveidošana, kā pielāgot profilakses aktivitātes gala lietotāju vajadzībām
  •  Jaunā inovatīvā profilakses modeļa testēšana un rezultātu izvērtēšana
  •  Pārrobežu sadarbības stimulēšana starp pašvaldībām, valsts iestādēm, kuras ir atbildīgas par veselības veicināšanu, un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem veselības veicināšanas aktivitāšu pilnveidošanai.
Vadošais partneris: Flensburg University of Applied Sciences, Vācija
Projekta finansējums: 140 068,75 EUR, tai skaitā 119 058,43 EUR ERAF finansējums un 21 010,32 EUR TELEMEDICA līdzfinansējums.  

Projekta mājaslapa: baltcityprevention.eu  

Platforma sabiedrības veselības veicināšanas iestāžu pieredzes apmaiņai: betterprevention.eu 

 

  
Projekta nosaukums  „Biofotonikas pētījumu grupa”
Vadošais partnerisLatvijas Universitāte
Īss aprakstsKardiovaskulārā monitoringa un diagnostikas ierīču prototipu (fotoplezmiogrāfijas uzpirksteņa Blootooth bezvadu biosignālu pārraides maketierīces, bezkontakta kardiovaskulārā monitoringa maketierīce, maģistrālo artēriju veselības stāvokļa diagnostikas materierīces un PPG sensoru tīkla matricas maketierīces) izmēģināšana un monitorings ESF aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” projekta „Biofotonikas pētījumu grupa” ietvaros.
  
Projekta nosaukums „Jaunas optiskās tehnoloģijas kompleksai ādas bezkontakta diagnostikai”
Vadošais partnerisLatvijas Universitāte
Īss aprakstsĀdas diagnostikas kameras konstruktīvo risinājumu izstrāde, kas saistīti ar pacientu klīnisko datu bezvadu pārraidi un drošu uzglabāšanu; prototipa ierīces eksperimentālas pārbaudes laboratorijas un klīniskos apstākļos; rekomendāciju un tehnisko specifikāciju izstrāde diagnostiskās kameras sērijveida ražošanas uzsākšanai.
  
Projekta nosaukums The „Chain of Trust” project
Vadošais partnerisEuropean Patients’ Forum
Standing Committee of European Doctors
The Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine
Īss aprakstsDalība gala lietotāja interešu grupā, kas pārstāv veselības aprūpes vadītāju viedokli projektā.
http://www.eu-patient.eu/whatwedo/Projects/Chain-of-Trust/  
  
Projekta nosaukums „Sociālo apstākļu uzlabošana primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem Baltijas jūras reģiona valstu mazapdzīvotos rajonos ar tele-konsultāciju un tele-mentoringa ieviešanu, novēršot veselības aprūpes profesionāļu aizbraukšanu no mazapdzīvotām teritorijām, kā arī viņu profesionālo izolētību”
Vadošais partnerisSouth Ostrobothnia Health Care District, Somija
Īss aprakstsProjekta pilotprojektā iesaistīto ģimenes ārstu nodrošināšana ar tele-konsultācijām endokrinoloģijā un dermatoloģijā.
www.primcareit.net